Informacja

Doradca nr 1 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych. W poprzednim numerze pisaliśmy, m.in. o dużych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób  [ ... ]


Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Doradca 3 2017

W przedstawionym wydaniu „Doradcy” kontynuujemy temat aplikacji JPK VAT i dokonywaniu korekt przy wysyłaniu plików oraz poruszamy tematy podatkowe poprzez wyjaśnienia, komunikaty i informacje M [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

PODATEK VAT 2018 – Kolejna rewolucja w rozliczeniach VAT od 1 lipca 2018 r.

 

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie: PODATEK VAT 2018 – Kolejna rewolucja w rozliczeniach VAT od 1 lipca 2018 r., które odbędzie się 4 LIPCA 2018 (środa), godz. 9:00 – ok. 15:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pani Luiza Pieprzyk - specjalista w zakresie podatku od towarów i usług , zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i krajach Unii Europejskiej. wieloletni pracownik organów skarbowych, doświadczony i ceniony wykładowca, konsultant w firmach szkoleniowych i prawnych; współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego.”

Podatek VAT jest najtrudniejszą sferą rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej. Podatnicy popełniają wiele błędów w rozliczeniach VAT i z tego powodu są surowo karani przez organy podatkowe. Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mobilizują nie tylko krajowe organy ścigania ale również szeregi Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiązki ewidencyjno-dowodowe celem wykazania rzetelności i realności przeprowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami rozwiązań problematycznych kwestii, które wyniknęły po nowelizacji VAT.

PROGRAM:

1. Zmiany w VAT od lipca 2018

* Pierwsze zasiedlenie w sprzedaży budynków a stawka zwolniona VAT – jak stosować zwolnienie  po wyroku ETS
* Powiazania kapitałowe w ustawie VAT
* Rozliczenie importu towarów – zmiany w transakcjach transgranicznych
* Bezpodstawne wzbogacenie – WAŻNA ZMIANA!
* Kolejne zmiany zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE
* Kaucja gwarancyjna – nowe zasady dla podatników biorących udział w obrocie towarami wrażliwymi z załącznika nr 13 ustawy o VAT
* Zmiana wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej
* Faktury wystawiane na podstawie paragonów – NOWE ZASADY I SANKCJE!
* NOWA SANKCJA w wysokości 100% za wystawienie faktury do paragonu nie zawierającego nr NIP nabywcy oraz za odliczenie podatku VAT przez nabywcę z faktury nie zawierającej nr NIP
* Likwidacja zwolnienia podmiotowego dotyczącego rejestracji nowej działalności gospodarczej – wyłączenie dla niektórych branż w obrocie gospodarczym
* Zakupy od rolnika ryczałtowego - Zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze
* Zmiana zakresu danych umieszczanych na fakturze VAT RR oraz wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej
* Elektroniczne kasy fiskalne on-line - od kiedy i jakie branże jako pierwsze muszą dokonać stosownych zmian
* Zmiany w ustawie z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, w której proponuje się zmiany związane z wyłączeniem z masy upadłości kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o VAT

2. Pozostałe zmiany wpływające na podatek VAT i rozliczenia podatników

* Blokada rachunków bankowych podatnika VAT od 30 kwietnia na podstawie analizy ryzyka dokonanego przez banki i szefa KAS – WAŻNE DLA PODATNIKA VAT!
* Analiza powodów ryzyka blokady rachunków bankowych u przedsiębiorcy i jak temu zapobiegać?
* Jaką rolę pełni STIR - system teleinformatyczny izby rozliczeniowej oraz Szef Izby Rozliczeniowej ?
* KODEKS NALEŻYTEJ STARANNOŚCI VAT – ochrona podatnika przed kwestionowaniem podatku naliczonego a także zasadności stosowania stawki 0% VAT
* NOWE WYKAZY PODATNIKÓW NA STONACH MF - wykazy pomogą dowieść uczciwym podmiotom, że dochowały należytej staranności w VAT
* Czy nabywca może zostać obciążony zapłatą podatku VAT za sprzedawcę? – analiza problemu w ustawie VAT
* Nowa zachęta MF - Podatnicy, którzy będą płacić podatek przed terminem płatności z rachunku VAT, będą mogli obniżyć kwotę do wpłaty
* Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym – co nowego dla podatnika VAT?
* Nowe obowiązki biur rachunkowych i jak się przygotować? - Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2009 r. znajdują się na liście podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

3. SPLIT PAYMENT – co musi wiedzieć podatnik VAT i jak się przygotować ?

* Rachunek VAT – zasady prowadzenia przez banki i zasady korzystania przez podatnika

* Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT przez bank i podatnika

* Zwrot nadwyżki podatku VAT przekazany na rachunek VAT w ciągu 25 dni – zasady i czy jest to opłacalne dla podatnika?

* Zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy – jak uwolnić środki?

* Kiedy naczelnik odmówi przekazania środków z rachunku VAT na inny cel niż wskazany w przepisach?

* Jakie korzyści daje ustawodawca z zastosowanie podzielnej płatności, czy to się opłaca?

* Przepisy wyłączające solidarną odpowiedzialność, ustalenie dodatkowego zobowiązania czy zapłatę podwyższonych odsetek za zwłokę – kiedy nie będą miały zastosowania?

* JAK POZBYĆ SIĘ SPLIT PAYMENT? - jakie zapisy dozwolone w umowie?

4. JPK – MF informuje podatników o podstawowych zasadach ewidencjonowania danych i ich korygowaniu

* Jakie zasady obowiązują przy przesyłaniu JPK_VAT

* Jakie są zasady prowadzenia ewidencji VAT?

* Obowiązkowe elementy ewidencji VAT

* Błędy – dotychczasowe doświadczenia

* Jakie wskazówki daje Ministerstwo Finansów na temat JPK_VAT

* Co grozi za niewdrożenie i niedostarczenie JPK_VAT

* Jakie błędy korygujemy JPK ? – MF przedstawia analizę błędów, które wymagają korektę JPK

5. Jak i po co sprawdzić swojego kontrahenta w e-podatnik i VIES i innych rejestrach MF?

* Wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru

* Przypadki, gdy podmiot może zostać wykreślony z rejestru, odmówiono mu rejestracji lub przywrócono mu status podatnika VAT

* Powód wykreślenia podatnika z rejestru VAT – analiza problemu

* Powód niedokonania rejestracji podmiotu jako podatnika VAT – analiza problemu

* Powód przywrócenia podatnika do rejestru VAT – analiza problemu

* Jak reagować i jakie stosować zasady postepowania w kontaktach z urzędem skarbowym

6. Problemy w rozliczaniu VAT 2018

* Najczęściej popełniane błędy podatnika VAT w rozliczeniach krajowych
* Terminy rozliczania podatku należnego – brak uwzględnienia warunków Incoterms
* Odwrotne obciążenie – brak uwzględniania PKWiU oraz terminowość rozliczeń
PO CO PKWiU?
* Błędy fakturowania na etapie wystawiania faktury
* Nieodpłatne świadczenia – niezauważone u podatnika
* Zakazy odliczania z błędnych faktur – art. 88 ust. 3 a
* Najczęściej popełniane błędy podatnika VAT w rozliczeniach zagranicznych
* Brak dokumentacji potwierdzającej WDT i Eksport
* Błędy w rozliczeniach zakupów zagranicznych – terminowość, kwalifikacja, kursy walut
* Błędna kwalifikacja czynności WDT/ sprzedaż np. poza PL

* rozliczanie kosztów transportu poza FA towarową

Program w zakresie punktu 1 może zostać zmodyfikowany ze względu na trwające prace nowelizacyjne przepisów podatkowych

* * * * * * * * * *

Odpłatność za szkolenie wynosi 160,00 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Cena zawiera materiały w formie elektronicznej, gorące napoje oraz certyfikat. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty gotówkowej; należy je przesłać najpóźniej 6 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną - bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12. Rezygnacja ze szkolenia po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

Z wyrazami szacunku

Emilia Sabiniewicz

Biuro WSP

Tel. 503 075 720


 
Szkolenie "Kontrola w zakresie podatków po reformie KAS - rewolucyjne zmiany"

Szanowni Państwo!


Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników ze zmianami związanymi z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), które niewątpliwie można określić jako rewolucyjne. Jesteśmy świadkami nie tylko ujednolicenia dotychczas istniejących struktur pod wspólną nazwą oraz zmian kompetencyjnych w zakresie już istniejących instytucji , ale również przyznania organom nowo utworzonej administracji daleko idących uprawnień w obszarze szeroko rozumianej kontroli. Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom nowych, bardzo szerokich uprawnień kontrolujących oraz nowych obowiązków i praw podatnika. Wszystko to w celu ograniczenia i wyeliminowania negatywnych konsekwencji jakie niesie podatnikowi ze sobą nowa kontrola.

Tematem całodniowego spotkania będzie:

„Kontrola w zakresie podatków po reformie KAS - rewolucyjne zmiany”,

które odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. (piątek) w godz. od 9:00 do ok. 17:00 w Rezydencji SOLEI w Poznaniu, przy ul. Wałeckiej 2 (Strzeszynek); (www.hotel-solei.pl <http://www.hotel-solei.pl> ).

Wykład poprowadzi:

Dr Piotr Jańczak – doradca podatkowy, wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizujący się w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, procedur podatkowych oraz procedur w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi oraz spraw karno-skarbowych. Zakres działania: sprawy procesowe – reprezentacja podatnika w charakterze pełnomocnika w licznych postępowaniach podatkowych oraz skargowych, przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej a także przed sądami administracyjnymi (w tym liczne postępowania kasacyjne przed NSA). Doświadczony fachowiec w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego. W ramach praktyki zawodowej – przeprowadzanie konsultacji oraz audytów podatkowych.

PROGRAM

1. Wstęp - podstawowe informacje:

1. Czynności sprawdzające, w tym kontrola krzyżowa w ramach czynności sprawdzających
2. kontrola podatkowa
3. kontrola celno-skarbowa
4. postępowanie podatkowe

2. Kontrola wykonywana przez organy podatkowe:

1. procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli (zakres upoważnienia)
2. sposoby wszczęcia kontroli podatkowej
3. podejmowane czynności kontrolne
4. prawa i obowiązki kontrolowanego
5. prawa i obowiązki organu kontrolującego
6. dokumentowanie czynności kontrolnych
7. wnoszenie zastrzeżeń do protokołów

3. Kontrola organów celno-skarbowych:

1. przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli celno-skarbowej
2. procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej
3. sposoby wszczęcia kontroli
4. prawa i obowiązki kontrolowanego
5. prawa i obowiązki organu kontrolującego
6. podejmowane czynności kontrolne
7. dokumentowanie czynności kontrolnych
8. wnoszenie zastrzeżeń do protokołów

4. Różnice pomiędzy kontrola podatkową a kontrolą celno-skarbową - zestawienie.

5. Taktyka działania kontrolowanego.

1. uczestnictwo w czynnościach kontrolnych
2. wgląd do akt kontroli – sporządzanie z nich odpisów i kopii
3. zgłaszanie wniosków dowodowych
4. zachowanie podczas przesłań.

6. Korekta rozliczeń podatkowych

1. kontrola podatkowa a korekta rozliczeń- kiedy można dokonać korekty?
2. kontrola celno-skarbowa a korekta rozliczeń – kiedy można dokonać korekty?
3. Korekta w wyniku kontroli – czy dopuszczalna jest kontrola w węższym zakresie niż wskazany w protokole (korekta częściowa).
4. korekta a dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT (sankcja)
5. korekta a wysokość odsetek za zwłokę.
6. korekta a odpowiedzialność karno-skarbowa

7. Zaskarżanie ustaleń organu przeprowadzającego kontrolę.

* * * * * * * * * *

Warunki uczestnictwa w karcie zgłoszenia (w załączeniu).

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie 7 punktów za udział w szkoleniu.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zarezerwowanych dla uczestników szkolenia, decyduje kolejność zgłoszeń. Karty zgłoszeń wraz z dowodem wpłaty przyjmujemy wyłącznie do dnia 10 maja 2018 r., bez uwzględnienia zgłoszeń po wyznaczonym terminie. Rezygnacja ze szkolenia po tym terminie spowoduje obciążenie uczestnika pełną kwotą.

Z wyrazami szacunku

Emilia Sabiniewicz

Biuro WSP

Tel. 503 075 720

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia 


Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

PODATEK VAT 2018 – Kolejna rewolucja w rozliczeniach VAT od 1 lipca 2018 r.
17/05/2018
article thumbnail

  Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie: PODATEK VAT 2018 – Kolejna rewolucja w rozliczeniach VAT od 1 lipca 2018 r., które odbędzie się 4 LIPCA 2018 (środa), godz. 9:00 – ok. 15:00 w C [ ... ]


Szkolenie "Kontrola w zakresie podatków po reformie KAS - rewolucyjne zmiany"
25/04/2018
article thumbnail

Szanowni Państwo!
Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników ze zmianami związanymi z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), które niewątpliwie można  [ ... ]


home
Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 www.intermedialna.pl szybko